Zasady korzystania z Newsletteraa

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych użytkowników zapisanych do newslettera
w serwisie internetowym VERENT Sp. z o.o. (zwanym dalej „Serwisem”)

Zapisując się do newslettera e-mail, wyrażasz zgodę na przesyłanie Ci informacji handlowych, w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, dotyczących spółki pod firmą VERENT Sp. z o.o.1, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, i w tym celu udostępniasz swój adres e-mailowy.Zapisując się do newslettera e-mail, wyrażasz tym samym zgodę na przetwarzanie przez spółkę pod firmą VERENT Sp. z o.o.Twoich danych osobowych zawartych w formularzu zapisu w celu przesyłania Ci newslettera.W związku z zapisaniem się przez Ciebie do newslettera w Serwisie informujemy, że:
 1. przetwarzamy Twoje dane osobowe przekazane przy zapisie do newslettera,
 2. administratorem Twoich danych osobowych jest spółka pod firmą VERENT Sp. z o.o. w Warszawie (adres: ul.  Świętokrzyska 30 lok. 63, 00-116 Warszawa)1, e-mail: biuro@verent.pl
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą:
  • na podstawie Twojej zgody, którą wyrażasz, zapisując się do newslettera2, przy czym zgoda jest podstawą wyłącznie dla czynności przesyłania newslettera,
  • gdy będzie to niezbędne do celów wynikających z realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesów3, za które uznajemy: marketing bezpośredni, prowadzenie pomiarów, statystyk i analiz (np. aby dopasować treści newslettera do preferencji i zainteresowań Subskrybentów); zapewnienie bezpieczeństwa i funkcjonalności newslettera; dochodzenie i obronę przed roszczeniami,
 4. odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty świadczące na naszą rzecz następujące usługi: doradcze, prawnicze, audytowe, informatyczne, telekomunikacyjne, marketingowe, a także podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną,
 5. Twoje dane osobowe będą przechowywane w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu terminów przedawnienia roszczeń, liczony od chwili wymagalności poszczególnych roszczeń,
 6. masz prawo wycofania w dowolnym momencie zgody na przesyłanie newslettera (poprzez zgłoszenie żądania bezpośrednio do administratora danych na adres biuro@verent.pl), przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 7. masz prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych do celu marketingu bezpośredniego w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim, w tym celu skontaktuj się z nami: biuro@verent.pl,
 8. masz prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy przetwarzanie jest niezbędne do pozostałych celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, w tym celu skontaktuj się z nami: biuro@verent.pl,
 9. masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, w tym celu skontaktuj się z nami: biuro@verent.pl,
 10. przysługuje Ci uprawnienie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 11. obowiązek podania danych nie jest ani wymogiem ustawowym, ani wymogiem umownym, nie stanowi też warunku zawarcia żadnej umowy,
 12. przekazywanie nam przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne; niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych uniemożliwi Ci otrzymywanie newslettera.

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000654222, NIP 5252674485, REGON 365272419, o kapitale zakładowym w wysokości  5000,00 zł, wpłaconym w całości.

2 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”) w związku z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych